Rapport INBO: Planten- en diersoorten in gevaar in Vlaanderen


INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, stelde gisteren het nieuwe Natuurrapport 2007 voor. Een van de opmerkelijkste (en alarmerende) bevindingen uit het rapport stelt dat 28 % van de planten- en diersoorten in Vlaanderen op de Rode Lijst staat en indien niets extra wordt ondernomen op termijn zal verdwijnen. De voornaamste oorzaken zijn: versnippering van de natuur door de verder woekerende verkaveling, er is nog altijd teveel stikstof en fosfor aanwezig in ons milieu.

Door de klimaatsverandering waarschuwt het rapport ook voor invasies van uitheemse planten- en diersoorten, die inheemse soorten verdringen, waardoor de biodiversiteit in het gedrang komt.
In de 20e eeuw kwamen er in Vlaanderen 40.000 soorten wilde planten en dieren voor, daarvan is nu 6 % reeds verdwenen. Dus er is nog heel wat werk aan de winkel om de 28 % te vrijwaren.
Het rapport stelt vast dat het Vlaamse Gewest al heel wat maatregelen neemt om de natuur te beschermen, met resultaat. Om de Europese 2010-doelstelling – het verlies van biodiversiteit in Europa stoppen – te halen, moet het Vlaamse Gewest de inspanningen evenwel nog verder opdrijven.

Dus meer ruimte voor natuur, minder uitstoot van stikstof, fosfor en broeikasgassen, controle op in- en uitvoer van soorten en gerichte maatregelen om inheemse planten en dieren en hun leefgebieden nog beter te beschermen. Dat laatste moet de veerkracht van de natuur ten aanzien van klimaatverandering versterken.Leave a Reply